administrator

ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL VULCAN, a condus la aprobarea proiectelor de hotărâri din urmatoarea ordine de zi:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2019. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2020. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Vulcan pentru anul 2020. Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan a unui imobil aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat pe strada Aleea Trandafirilor, nr.4. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a Municipiului Vulcan în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” pentru anul 2020. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de acordare a calificativului pentru performanţele profesionale individuale ale domnului Velea Gabriel, secretar general al municipiului Vulcan pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2020 – 2021. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L nr. 157/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2019 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare infrastructura rutieră zona Crividia zona de acces auto si pietonal str. Crividia, str. Teodora Lucaciu.” Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan” Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului tehnic de Execuție și Devizul General privind cheltuielile necesare realizării utilităților pentru investiția ”Construire grădiniță cu program normal 4 Săli de grupă”. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe strada Căprioara, nr. 3, bl. C2, Iniţiator:Viceprimarul municipiului Vulcan
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2020. Iniţiatori consilieri locali : Barbu Pompiliu , Şchiopu Ioan Dorel, Pop Vasile,Barbita Eugenia, Stan Elvis
 14. Analiza activităţii de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare pe anul 2019. Secretar Comisie pentru probleme de apărare.
 15. Raport privind activitatea asistenţilor medicali comunitari în anul 2019. Director executiv Direcția de asistență socială
Close Search Window