administrator

Miercuri 31 iulie 2019, ora 9,00, este convocată Ședința ordinară a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi:

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei la H.C.L. nr. 7/17.01.2019 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan, a instituţiilor și serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2019 la Acordul de parteneriat nr. 27055/26.07.2018 . 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ” Înființare centru pentru resurse comunitare, pavilion E – municipiul Vulcan” 
Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia str. Teodora Lucaciu ”. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local Vulcan
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

7.RAPORT privind activitatea asistenților comunitari pe semestrul I anul 2019.
Prezintă: Primarul municipiului Vulcan

8.RAPORT privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I anul 2019.
Prezintă: Primarul municipiului Vulcan

9..INFORMARE privind intrarea în vigoare a O.U.G NR. 57/2019 prin care s-a aprobat Codul administrativ.
Prezintă: Secretarul municipiului Vulcan

10.Diverse.

Spre avizare Comisiilor de specialitate :

1.Comisia de specialitate : Activităţi economico-financiare şi agricultură: punctele 1-6;
2.Comisia de specialitate: Juridică şi de disciplină: punctele 1-6;
3.Comisia de specialitate : Amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism: punctele 4-5;

Close Search Window