administrator

Unul dintre cele mai importante proiecte de investiții ale UAT Vulcan implementat prin GAL Vulcan, a trecut astăzi în Consiliul Local de aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici.

În Referatul de Aprobare, inițiatorul proiectului de hotărâre - primarul municipiului Vulcan - Gheorghe ILE a oferit consilierilor locali următoarele informații:

”O lucrare de investiţii importantă a municipiului nostru o reprezintă „Reabilitare infrastructura rutiera zona Crividia zona de acces auto si pietonal str. Crividia, str. Teodora Lucaciu.”

Luând în considerare prevederile art. 15, alin. 1) , lit. b din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, documentația tehnică a fost elaborată și actualizată în conformitate cu H.G nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții care reprezintă și temeiul legal al proiectului.

In conformitate cu art.126 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001 republicata, lucrarile de constructii si reparatii de interes public finantate din bugetele locale se executa numai in baza unor documentatii tehnico economice aprobate de consiliul local si numai in baza unei achizitii publice in limitele si conditiile prevazute de lege.”

Close Search Window