administrator

ÎNCHIDERE DE PROIECT

03.06.2019

 

UAT Municipiul Vulcan a finalizat astăzi implementarea proiectului “Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan”

Biroul de Proiecte cu Finanțare Internațională și Dezvoltare Locală împreună cu conducerea Primăriei, face următoarea informare, în contextul evenimentului de astăzi:

Data de începere a proiectului a fost 14 februarie 2018. 
Durata de implementare conform graficului GANTT a fost de 16 luni. 
Valoarea totală a acestui proiect este de 421.870,99 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 421.870,99 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, asistență financiară nerambursabilă este în valoare de 413.433,57lei, valoarea finanțată din FSE (Fondul Social European) 358.590,34lei, valoarea finanțată de la bugetul de stat este de 54.843,23 lei, iar contribuția solicitantului este 8.437,42 lei. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat Consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, județul Hunedoara pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea sistemelor ISO și a instrumentului CAF aplicabile administrației locale, în concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”
Obiective specifice ale proiectului au fost :
OS1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul U.A.T. Municipiul Vulcan pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunătățirea serviciilor publice pentru comunitate .Procedura operațională de autoevaluare și planul de îmbunătățiri CAF, urmărește Metodologia privind implementarea CAF în scopul îmbunătățirii activității instituției din Ghidul CAF 2013 și cuprinde următoarele faze principale ale procesului de implementare CAF: 
a) Pregătirea și organizarea autoevaluării; 
b) Procesul de autoevaluare; 
c) Planul de acțiuni corective și prioritizarea acestora.

OS2. Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în U.A.T Municipiul Vulcan pentru o administrație publică eficientă, transparentă și adaptată nevoilor comunității locale;
S-a obținut certificatul de înregistrare pentru recunoașterea Sistemului de Management al Calitații în conformitate cu cerințele ISO 9001:2015 certificat având seria 200843/A/0001/UK/Ro din data de 12.11.2018
OS3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților unui număr de 120 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Vulcan în vederea utilizării unui management al calității și performanței la nivelul autorității publice locale.
Prin parcurgerea activităţilor proiectului au rezultat:
1. Rezultat program : Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultatul de proiect 1: S-a implementat sistemul CAF la nivelul instituției U.A.T Municipiul Vulcan;
2. Rezultat program : Sisteme de management ale performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultatul de proiect 2 : S-a realizat implementarea și certificarea sistemului ISO 9001 la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan;
3. Rezultat program : Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultatul de proiect 3 : S-a realizat instruirea si certificarea a 120 persoane la nivelul instituției U.A.T. Municipiul Vulcan.

Close Search Window