System Administrator

ANUNŢ

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 05–10.05.2021 a concursului pentru ocuparea următorului post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

 • șofer – Birou Transport;

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare specifice:

Nr

FUNCŢIA

NR. POSTURI

CONDIŢII

1

Șofer – Birou Transport

1

 • minimum 10 clase
 • vechime în funcția de șofer: minim 1 an
 • permis de conducere categoriile B, C și E
 • fișa medicală conducător auto profesionist
 • aviz psihologic conducător auto profesionist

 

Concursul constă în:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă
 • interviul.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute la b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Vulcan astfel:

Proba scrisă: 05.05.2021 ora 1100, la sediul instituţiei;

Interviul: 10.05.2021 ora 1000, la sediul instituţiei;

 

Dosarele se depun la Primăria municipiului Vulcan - compartimentul resurse umane - până cel târziu 22.04.2021, ora 16ºº.

 

Bibliografia stabilită în vederea ocupării postului de șofer – Birou Transport

Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă: cap. IV – Obligațiile lucrătorilor: art. 22 și 23;

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

PRIMAR,
MERIȘANU CRISTIAN ION

Close Search Window