administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – VULCAN
C.I.F. 42148836
Adresa: mun. Vulcan, Aleea Trandafirilor, nr. 4,
cod poștal 336200, jud. Hunedoara
E-mail:  salubrizare@e-vulcan.ro            
Tel. 0354/401476
Nr. inreg. 280/11.02.2021

 

ANUNŢ

 

        Consiliul Local Vulcan – Serviciul Public de Salubrizare - Vulcan, cu sediul în Vulcan, Aleea Trandafirilor, nr. 4, anunţă organizarea în perioada 05 – 10.03.2021 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul Serviciului Public de Salubrizare:

 

 • 1 post de inspector de specialitate, grad II  – Compartiment financiar contabil, resurse umane, protecția muncii, protecția mediului;

 • 1 post de inspector de specialitate, grad II  – Compartiment Tehnic;

 • 1 post de șofer – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi.

   

  Condiţii generale de participare la concurs:

  Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   

  Condiţii de participare specifice:

Nr

FUNCŢIA

NR. POSTURI

CONDIŢII

1

Inspector de specialitate, grad II – Compartiment Financiar contabil, resurse umane, protecția muncii, protecția mediului

1

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ori echivalentă în domeniul științelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an.

2

Inspector de specialitate, grad II – Compartiment Tehnic

1

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ori echivalentă în domeniul științelor inginerești;

- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an.

3

Șofer – Compartiment Compartiment Întreținere și amenajări spații verzi

1

- minimum 10 clase;

- vechime în funcția de șofer: minim 1 an;

- permis de conducere categoriile B,C și E;

- fișă medicală conducător auto profesionist;

- aviz psihologic conducător auto profesionist.

 

Concursul constă în:

 

Dosarele se depun la Serviciul Public de Salubrizare Vulcan - Compartimentul resurse umane - până cel târziu 24.02.2021, orele 16ºº.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate, gr. II – Compartiment Financiar contabil, resurse umane, protecția muncii, protecția mediului:

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

             Tematica: - Partea VII – Răspunderea administrativă;

                           - Partea VIII – Servicii publice;

2. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordin nr. 1917/2005pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificări și completări ulterioare;

5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificări și completările ulterioare.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate, gr. II – Compartiment Tehnic:

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

             Tematica: - Partea V – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordin nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

5. Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea postului de Șofer – Compartiment Întreținere și amenajare spatii verzi:

1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă: cap. IV – Obligațiile lucrătorilor: art. 22 și 23;

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

ȘEF SERVICIU,

POSTOLACHE CONSTANTIN-FLORIN

 • selecţia dosarelor;

 • proba scrisă;

 • < >Proba scrisă: 05.03.2021 ora 0800, în sala de şedinţe a Serviciului Public de Salubrizare Vulcan;
 • Interviul: 10.03.2021 ora 0900, în sala de şedinţe a Serviciului Public de Salubrizare Vulcan;
Close Search Window