administrator

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 22–25.03.2021 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

  • 1 post de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență  – Serviciul voluntar pentru situații de urgență
  • 1 post asistent social, grad debutant – Birou Monitorizare și incluziune socială;
  • 1 post inspector de specialitate, grad I – Centrul de educație și cultură "Șansa";

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare specifice:

Nr

FUNCŢIA

NR. POSTURI

CONDIŢII

1

Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Serviciul voluntar pentru situații de urgență

1

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice sau inginerești;

- curs specializare pentru ocupația "șef serviciu voluntar pentru situații de urgență";

- certificat medical (adeverință) medicală cu specificația "Apt pentru ocupația de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență";

- vechime în specialitate: fără vechime.

2

Asistent social, grad debutant

1

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;

- aviz pentru exercitarea profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;

- vechime în specialitate: fără vechime.

3

Inspector de specialitate, grad I - Centrul de educație și cultură "Șansa"

1

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- curs în domeniul psihopedagogic;

- vechime în specialitate: minim 5 ani

 

Concursul constă în:

  • selecţia dosarelor;

  • proba scrisă;

  • interviul.

     

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

           

Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Vulcan astfel:

  1. Proba scrisă: 22.03.2021 ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan;
  2. Interviul: 25.03.2021 ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan;

 

Dosarele se depun la Primăria municipiului Vulcan - compartimentul resurse umane – în perioada 26.02.2021 – 11.03.2021 orele 16ºº.

 

            Bibliografia stabilită pentru ocuparea postului de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Serviciul voluntar pentru situații de urgență:

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

             Tematica: - Partea VI - Titlul I – Dispoziții generale;

                                                 - Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice.

                              - Partea VII – Răspunderea administrativă;

2. Ordinul M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

5. Ordonanța nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

6. H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare;

 

            Bibliografia stabilită pentru ocuparea postului de asistent social, grad debutant – Birou Monitorizare și incluziune socială:

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

             Tematica: - Partea VI - Titlul I – Dispoziții generale;

                                                 - Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice.

                              - Partea VII – Răspunderea administrativă;

2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, tr. I – Centrul de educație și cultură "Șansa":

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

             Tematica: - Partea VI - Titlul I – Dispoziții generale;

                                                 - Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice.

                              - Partea VII – Răspunderea administrativă;

2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window